Animal Phonic Song "V"

vulture img


Vulture sitting
on a vase
v, v, v
v, v, v
Vulture sitting
on a vase
"v" says "v, v, v"

Click on the alphabet to sing the next song.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Graphics by Maggie LLI